สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

Bureau Of Scout Movement Red Cross Youth And Student Affairs

Get Adobe Flash player

ผู้บริหารสำนัก


นายศัจธร วัฒนะมงคล

ผอ.สกก.สป.ศธ

ผู้เชียวชาญฯ


 

ข่าว/กระกาศ/ประชาสัมพันธ์

การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ปี 2560

ประกาศผลการประกวดและแข่งขันกิจกรรมในงานวันคล้าย วันสถาปนายุกวาชาดไทย ประจำปี 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกชาด ระหว่างวันที่ 26 - 28 พ.ค. 2560 ณ ศลพย."ผิน แจ่มวิชาสอน"

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้ให้การอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกชาด ระหว่างวันที่ 3 - 9 เม.ย. 2560 ณ ศลพย."ผิน แจ่มวิชาสอน"

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกชาด ระหว่างวันที่ 3 -5 มี นาคม 2560 ณ ศลพย."ผิน แจ่มวิชาสอน"

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกชาด ระหว่างวันที่ 3 -5 มี นาคม 2560 ณ ศลพย."ผิน แจ่มวิชาสอน"

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาคปฏิบัติ เพื่อ เป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทย เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ ณ สหรัฐอเมริกา

แผนการจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม ประจำปี พ.ศ.2560

อ่านย้อนหลัง

ศูนย์พัฒนาบุคลการฯ

    

KMสกก.

อื่นๆ

*ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการประจำปี 2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โครงสร้างบุคลการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

งานบริหารและประชาสัมพันธ์

 
 

งานแผนงานงบประมาณและพัฒนาระบบบริหาร

 

 

งานบุคลการ

   

งานช่วยอำนวยการ พัสดุและยานพาหนะ

 

 

มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติงานด้านธุรการ บุคลากร สารบรรณ การเงิน พัสดุ อาคาร สถานที่และยานพาหนะ ของสำนัก

2. ศึกษา วิเคราะห์ ประสานงานนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดทำแผนโครงการ งบประมาณ การจัดกิจกรรมของหน่วยงานให้กับสำนัก

3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานข้อมูล สถิติ สารสนเทศ ระบบเครือข่าย การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์

4 .ดำเนินการเกี่ยวกับงานพัฒนาระบบบริหารราชการในภาพรวมของสำนัก

5. ดำเนินการเกี่ยวกับงานพัฒนาและจัดประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรในสังกัด

6. ปฏิบัติงานอื่นที่มิได้อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดโดยเฉพาะและหรือตามที่ได้รับมอบหมาย